Versie: 2.14.05.2019 (pdf)

 

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in deze algemene voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

 

1.1       Organisator
NeuroPsy, die onder naam NeuroPsy Academie onder meer zijn bedrijf maakt van het organiseren van symposia, studiemiddagen en cursussen, op gebied van kennisdisseminatie van wetenschap naar praktijk.

 

1.2       Deelnemer
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die door inschrijving en betaling deelneemt aan het aanbod van symposia, studiemiddagen en cursussen.

 

1.3       Bijeenkomst
Symposium, studiemiddag of cursus, georganiseerd door NeuroPsy Academie.

 

1.4       Toegang
De totale kosten die deelnemer betaalt voor het deelnemen aan een symposium, studiemiddag of cursus.

 

1.5       Aanmelding
Het volledig doorlopen van een inschrijving via het online inschrijfformulier op de website www.neuropsy-academie.nl, en het maken van een betalingskeuze. Na inschrijving en ontvangst van betaling ontvangt deelnemer een bevestiging van deelname. Pas dan is de inschrijving definitief. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving.

 

1.6       Toegangsbewijs
De na inschrijving en ontvangst van betaling door deelnemer ontvangen bevestiging van deelname.

 

1.7       Annulering
De in schriftelijke vorm (i.e. per e-mail of brief) door deelnemer aan de organisator gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen inschrijvingen geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm (i.e. per e-mail of brief) door organisator aan deelnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

1.8       Annuleringskosten
Kosten van annulering binnen de daarvoor geldende termijn.

 

1.9       No-show
Het door deelnemer zonder annulering niet gebruik maken van deelname aan een symposium, studiemiddag of cursus.

 

1.10     Locatie
De locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.

 

Artikel 2 Aanmelden en inschrijving

 

2.1       Aanmelding is mogelijk via het online inschrijfformulier op de website www.neuropsy-academie.nl. Na inschrijving en ontvangst van betaling ontvangt deelnemer een bevestiging van deelname. Dit is tevens het toegangsbewijs. Met de toezending van de bevestiging is de inschrijving definitief. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving.
Voor het proces van aanmelding en betaling maakt organisator gebruik van de diensten van respectievelijk Aanmelder.nl en Delft Congress Support B.V..

 

2.2       Wijziging van persoon(sgegevens)
Een wijziging van de bij aanmelding opgegeven persoon(sgegevens) kan door deelnemer schriftelijk (i.e. per e-mail of brief) uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos worden doorgegeven.

 

Artikel 3 Betalingscondities

 

3.1       Toegang staat vermeld op het online inschrijfformulier en is incl. 9% btw. Betaling is bij het doorlopen van de inschrijving mogelijk via a) directe betaling via iDEAL, of b) per bankoverschrijving (factuur), te voldoen binnen twee weken na factuurdatum. De keuze voor betaling per bankoverschrijving (factuur) of voor iDEAL is mogelijk tot de dag voor aanvang van de bijeenkomst.

3.2       In geval van betaling per bankoverschrijving dient de betaling uiterlijk 4 werkdagen voor de bijeenkomst ontvangen te zijn. Indien deze niet is ontvangen wordt de inschrijving geannuleerd.

3.3.      In afwijking op artikel 3.1. en 3.2. kan organisator beslissen om een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar te houden om uit te geven aan personen die zich op de dag van de bijeenkomst willen inschrijven. In deze gevallen wordt de toegang ter plaatse via een ondertekende factuur overeengekomen.

 

Artikel 4 Annuleringen

 

4.1       Annulering door deelnemer

 

4.1.1   Annulering van aanmelding door deelnemer is mogelijk:
• Tot 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst: hiervoor worden per deelnemer annuleringskosten à €25,- in rekening gebracht. De overige kosten worden gerestitueerd.
• Van 7 dagen tot 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst: hiervoor worden per deelnemer annuleringskosten à €75,- in rekening gebracht. De overige kosten worden gerestitueerd.

 

4.1.2    Bij annulering van de aanmelding door deelnemer minder dan 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst is geen restitutie mogelijk van het inschrijvingsgeld. De bij aanmelding overeengekomen toegang blijft van kracht.

 

4.1.3    In geval van no-show door deelnemer is geen restitutie mogelijk van het inschrijvingsgeld. De bij aanmelding overeengekomen toegang blijft van kracht.

 

4.1.4     In geval van annulering van aanmelding door deelnemer voor aanvang van de bijeenkomst wordt deelnemer de mogelijkheid geboden een andere persoon in zijn/haar plaats naar de bijeenkomst te laten gaan. De betalingscondities (art. 3) blijven in dit geval van kracht.

 

4.2       Annulering door organisator

 

4.2.1    De organisator is met inachtneming van het navolgende bevoegd een bijeenkomst te annuleren.

 

4.2.2    Indien organisator een bijeenkomst annuleert, vindt restitutie plaats van de bij inschrijving overeengekomen toegang.

 

Artikel 5 Locatie

 

5.1.1    Organisator maakt voor bijeenkomst gebruik van een locatie waar de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zijn. Deelnemer wordt geacht hier rekening mee te houden. Dit betreft mede de inhoud van art. 5.1.2 t/m 5.1.4 in deze Algemene Voorwaarden.

 

5.1.2    Deelnemer is verplicht om zich aan de op locatie geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van de locatie op te volgen. De locatie moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

 

5.1.3    Deelnemer is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van de locatie in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

 

5.1.4    Het is zonder overleg met de gastvrouw/gastheer niet toegestaan zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen.

 

Algemene voorwaarden NeuroPsy Academie, versie 2.14.05.2019

Website: www.neuropsy-academie.nl | Contact: info@breinplein.nl