‘Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 tot 18 jaar’

Vrijdag 17 mei 2019 | Eenhoorn Amersfoort

Spreker: prof. dr. Jelle Jolles

13:00 uur Inloop, koffie/thee en zoete lekkernij
13:30 uur Ontwikkeling
met twee vraagpauzes
14:20 uur Vaardigheden en functies
met twee vraagpauzes
15:00 uur Pauze
15:30 uur Interventies
met twee vraagpauzes
16:30 uur Take home, aanpak op school en thuis
met twee vraagpauzes
17:00 uur Napraten met drinks & bites

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag

Ontwikkeling
• de neuropsychologische ontwikkeling van kind en jeugdige
• van pre-adolescent tot bijna-volwassene
• biologische ontwikkeling en sociale ontwikkeling
• jongens – meisjes verschillen
• diversiteit en de rol van eerdere leef- en leerervaringen

Vaardigheden en functies
• vijf groepen van Executieve Functies rond1) vaardigheden, 2) de persoon, 3) de ander, 4) consequenties, 5) regels en normen
• bewegen, sport en cognitief presteren
• taal en lezen, en de ontwikkeling van het denken
• cultuur, kunst, geschiedenis, ‘de wereld’ en persoonlijke groei; Bildung

Omgaan met kind en jeugdige: interventies
• ‘vrijheid binnen grenzen’ en ‘opleiden tot zelfstandigheid’
• feedback, steun, sturing en inspiratie
• onderwijsinterventies gebaseerd op de EF
• rollen die de leraar kan spelen: van manager, coach, mentor tot adviseur
• het grote belang van nieuwsgierigheid en van ‘het opdoen van kennis’

 

Instrumenten die besproken worden
• screening van de belangrijkste executieve functies ‘in de klas’
• de checklist ‘onderpresteren’
• de checklist ‘welbevinden’,
• de checklist ‘vaardigheden, hobby’s en interessen’
• de checklist ‘slaap, risico- en beschermende factoren’
• BreinPlein®: denk-stimulerend materiaal


Leerdoelen en ‘take home’
• Het krijgen van overzicht in de neuropsychologische ontwikkeling van kind en adolescent voor zover relevant voor het regulier onderwijs. Daarbij wordt aandacht gegeven aan zaken die invloed kunnen hebben op de executieve functies, zoals welbevinden, slaap, stress, en de aard van de leer- en leefomgeving (‘schraal’ dan wel ‘rijk’). Ook aandachts- en/of leerproblemen worden besproken.
• Het krijgen van overzicht over de vijf groepen van executieve functies (zie de box) en hun ontwikkeling over kinder- en tienertijd, en van mogelijke interventies die gebruikt kunnen worden om die ontwikkeling te stimuleren.
• Inzicht krijgen in enkele veel voorkomende ‘neuromythen’, oftewel onjuiste inzichten over de ontwikkeling van kind en jeugdige, met als doel die in de praktijk te kunnen herkennen en vermijden.
• Gebruik kunnen maken van enkele door het Centrum Brein & Leren ontwikkelde checklists over de ontwikkeling van de executieve functies en de toepassing daarvan in de praktijk. Deze checklists zijn uitgebreid in de praktijk getoetst; als deelnemer krijg je deze gratis mee.

Terug naar de studiemiddag pagina >>