‘Over onderwijsinnovatie in de praktijk’

Vrijdag 10 mei 2019 | Eenhoorn Amersfoort

Spreker: prof. dr. Jelle Jolles

13:00 uur Inloop, koffie/thee en zoete lekkernij
13:30 uur De lerende leerling en zijn ontwikkeling
met twee vraagpauzes
14:20 uur Leren: handvatten voor de praktijk
met twee vraagpauzes
15:00 uur Pauze
15:30 uur Ontplooiing: handvatten voor de praktijk
met twee vraagpauzes
16:30 uur Onderwijsinnovatie op macro, meso en microniveau
met twee vraagpauzes
17:00 uur Napraten met drinks & bites

 

Tien onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag

1. De neuropsychologische ontwikkeling en wat iedere onderwijsprofessional moet weten over het brein. Over leren, kennen en kunnen. Over waarneming, taal, aandacht, nieuwsgierigheid en denken. Hoe te implementeren in de continuous education van de onderwijsprofessional.
2. Over kennisverwerving en de persoonlijke groei die nodig is voor aanpassing aan een veranderende omgeving. Over de factoren die belemmerend zijn voor leren, presteren en leermotivatie. Hoe nieuwsgierigheid te stimuleren, en over ondernemerschap, initiatief, ondernemingszin, vindingrijkheid en denkcreativiteit.
3. De ontwikkeling van executieve functies bij 8 tot 18-jarigen, toegespitst op de onderwijspraktijk. Hoe kan school de ontwikkeling van executieve functies faciliteren en waarom is dat belangrijk? Wat kunnen leraren daaraan doen (trainen, sturen, inspireren)?
4. De leef- en leeromgeving van de leerling: schraal of rijk? Handvatten voor het actief betrekken van de opvoeder.
5. Over eigenaarschap’: in hoeverre kan de leerling de regie voeren over het eigen leerproces. ‘Leer de leerling kennen’: over zelfregulatie, kiezen en beslissen. Stelling: ‘maak de leerling ‘regie-assistent-in-opleiding’.

6. Over gedragswetenschappelijke inzichten: hoe deze bijdragen aan studieprestaties, persoonlijke groei en ontplooiing van de leerling.
7. Brede vorming is belangrijk voor de neuropsychologische ontwikkeling: over bewegen, sport, muziek, cultuur. En over ‘Bildung’.
8. Spelen en/of leren? ‘Moeten we ze meer laten spelen? Bewegen en sporten?’. Gaat spel niet ten koste van het schools leren? Brede ervaringen opdoen en leren door ervaringen: komt dat in plaats van kennisverwerving of is het aanvullend?
9. De 21e-eeuwse vaardigheden: wat zijn dat eigenlijk? Zijn ze niet van alle tijden? En hoe zou je die op school kunnen implementeren. Overigens, is er een samenhang met de Executieve Functies?
10. Handvatten voor tweedestrooms onderwijs voor de leerling. Handvatten voor het versterken van ouderbetrokkenheid en voor het halen van een beter rendement uit het begeleiden van het leerproces thuis. Handvatten voor continuous education ‘leren en het brein’ voor de leraar en voor de mentor.


 

Leerdoelen en ‘take home’
• Het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden die samenhangen met kennisverwerving, schools presteren, leermotivatie alsmede de persoonlijke groei. Het herkennen van kindfactoren die bepalend zijn voor een optimale, een goede dan wel suboptimale ontwikkeling en ontplooiing.
• Inzicht in issues in de schoolse praktijk waarin kennis over ‘brein en leren’ van belang is en het herkennen van veel voorkomende ‘neuromythen’, oftewel onjuiste inzichten over de ontwikkeling van kind en jeugdige. Doel: het identificeren van zinvolle dan wel minder zinvolle ‘targets’ voor onderwijsinnovatie en bevorderen van het onderwijs- en studierendement.
• Inzicht in de mogelijkheden ter facilitatie van (ontwikkeling van) het executief functioneren in relatie tot kind karakteristieken (leeftijd, geslacht, leef- en leeromgeving, eerdere ervaringen); herkennen van handvatten in het toepassen van de nieuwe inzichten (over EF, kindfactoren, trainingsmogelijkheden) door onderwijsprofessionals/leraren.
• Herkennen van mogelijkheden voor onderwijsinnovatie bezien vanuit de inzichten uit gedrags- en neurowetenschap en de ontwikkelingsneuropsychologie. Kunnen identificeren van handvatten voor verandering van het onderwijsproces ten behoeve van onderwijsinnovaties richting leren en ontplooiing.

Terug naar de studiemiddag pagina >>