We stellen de sprekers van het symposium ‘Het tienerbrein in de praktijk’ graag in alfabetische volgorde aan u voor:

 Foto dr. Sanne Dekker Zelfinzicht en zelfregulatie
In deze lezing wordt aandacht besteed aan de executieve functies die zo belangrijk zijn voor leren. Besproken wordt hoe leerlingen getraind kunnen worden om meer de regie te voeren over hun leerproces en meer zelfsturend te zijn in het leren. Dit wordt geïllustreerd met lessen over het brein en training in vaardigheden. Hierin komt het belang van mindsets aan de orde. 

Dr. Sanne Dekker is hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Link naar website. Contact: sanne.dekker@ru.nl

Foto prof. dr. Renate de Groot Slaap, bewegen en schools presteren
Leren is geen geïsoleerde cognitieve ervaring in de hersenen van de lerende. Naast het persoonlijk leervermogen (denk aan genetica en biopsychologie) hangt de mate waarin geleerd wordt ook sterk af van de context waarin en de condities waaronder een persoon probeert te leren. In deze lezing wordt ingegaan op de rol van beweging en slaap en hoe deze voorwaarden voor leren kunnen leiden tot het optimale leerproces. U wordt meegenomen in de onderliggende theoretische onderbouwing van de werkingsmechanismen en u ontvangt praktische handreikingen voor datgene wat u in uw leercontext kunt doen. 

Prof. dr. Renate de Groot is hoogleraar Biopsychologie van Leren aan de Open Universiteit, Welten instituut – Onderzoekscentrum voor Leren, Doceren en Technologie. Link naar website. Contact: renate.degroot@ou.nl

Foto dr. Jos Hendriksen

©Henk Pluijm

Aandacht, brein en aandachtsstoornis
In deze voordracht zal worden ingegaan op de relatie tussen brein en leren en aandacht als cognitieve functie in het bijzonder. Centraal daarbij zijn  aandachtsdeficiëntie stoornissen zoals die voorkomen bij kinderen in het algemeen en bij kinderen met diverse neurologische problematiek. Deze stoornissen vormen een belangrijke stagnerende factor in de onderwijs carrière van kinderen. Goede multidisciplinaire  diagnostiek en behandeling van zijn daarom essentieel om kinderen in hun leren optimaal te begeleiden. 

Dr. Jos Hendriksen is klinisch psycholoog/  klinisch neuropsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog-specialist verbonden aan Kempenhaeghe epilepsie centrum en centrum voor neurologische leerstoornissen. Naast zijn betrokkenheid bij patiëntenzorg is hij betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten en participeert hij in wetenschappelijk onderzoek met name op gebied van de leerstoornissen in het algemeen en in het bijzonder bij kinderneurologische beelden zoals spierziekten en licht schedelhersenletsel. Contact: hendriksenj@kempenhaeghe.nl

 Foto dr. Petra Hurks De ontwikkeling van strategiegebruik
Denkstrategieën zijn methoden die mensen inzetten om problemen op te lossen, zoals het probleem dat je mogelijk iets gaat vergeten of dat je iets niet kunt vinden. In het dagelijks leven gebruiken we dagelijks dergelijke denkstrategieën. In het onderwijs kan het gebruik van denkstrategieën er toe bijdragen dat de leerling beter wordt in het leren. Het doel van deze lezing is de toehoorder (meer) kennis over deze denkstrategieën te geven. Hoe ontwikkelen denkstrategieën zich bijvoorbeeld bij kinderen? Ook wordt de toehoorder praktische handvatten geboden om deze problemen in de ontwikkeling en het gebruik van strategieën te herkennen en aan te pakken. 

Dr. Petra Hurks is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Maastricht, Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen. Contact: pm.hurks@maastrichtuniversity.nl

  De totale tiener
“De mens is een informatieverwerkend systeem dat zich aanpast aan een veranderende omgeving”. Kind en tiener moeten daarom veel ervaring en kennis opdoen om zich goed in de samenleving in te kunnen voegen. Hun hersenen zijn daarvoor essentieel, maar ook de omgeving, want ‘context shapes the brain’. De adolescent moet beschouwd worden als ‘werk in uitvoering’, omdat het brein nog uitrijpt tot ver na het 20e jaar. Hij ontwikkelt zich op vier domeinen: lichamelijk, cognitief, emotioneel én sociaal. Steun, sturing en inspiratie uit de omgeving zijn daarvoor onmisbaar. Belangrijke themata zijn het denken en redeneren, aandacht en strategiegebruik, zelfregulatie, sociaal gedrag alsmede slaap en bewegen. Deze worden in de loop van dit symposium over ‘Het Tienerbrein in de prakijk’ verder uitgediept. 

Prof. dr. Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Hij is ook auteur van de bestseller ‘Het tienerbrein’ dat eind 2016 is uitgekomen en dat veel in onderwijs en opvoeding wordt gebruikt. Link naar website. Contact: j.jolles@vu.nl

 Foto prof. dr. Lydia Krabbendam Sociale cognities
Het omgaan met een sociale omgeving die steeds complexer wordt is een van de belangrijke uitdagingen van de tienerperiode. Er wordt een groot beroep gedaan op vaardigheden zoals perspectief nemen en inschatten van de intenties van anderen. Wat gebeurt er eigenlijk in de ontwikkeling van brein, cognitie en emotie zodat tieners zich in deze complexe sociale wereld staande kunnen houden? 

Prof. dr. Lydia Krabbendam is hoogleraar ontwikkelings­neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie. Link naar website. Contact: lydia.krabbendam@vu.nl

 Foto dr. Helen Reed Hands-on leren
Er komen steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren beter leren, met meer plezier leren en meer onthouden wanneer ze actief en fysiek bezig zijn met hun omgeving. Door dingen zelf te doen en te beleven – zogenaamd ‘hands-on leren’ – kan het leren op school en daarbuiten effectiever worden. In deze lezing wordt deze benadering toegelicht en worden handvatten gegeven voor de onderwijspraktijk. 

Dr. Helen Reed is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling en wetenschapscommunicatie. Contact: hcreed.nl@gmail.com

 Foto dr. Marleen van Tetering Nieuwsgierigheid en ruimtelijk denken
Nieuwsgierigheid en verwondering zijn essentieel voor leren. Een nieuwsgierige leerling is gemotiveerd om te leren, wil ontdekken en gaat vragen stellen: ‘He, wat is het?’ en ‘wat kan ik ermee?’. In deze lezing wordt aandacht besteed aan ruimtelijk materiaal dat kan worden ingezet om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Met dergelijk materiaal oefenen zij om cognitieve en ruimtelijke problemen op te lossen door logisch na te denken. Ook leren ze om zich gedurende een langere tijd te concentreren, om deelstappen te plannen en om te handelen. Dit zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor leren op school. Ouders én leraren hebben de belangrijke taak om inspiratie te bieden en uitdagende vragen te stellen op het niveau van de leerling. 

Dr. Marleen van Tetering is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij het Centrum Brein & Leren. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar individuele verschillen in de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Ook doet zij toegepast onderzoek naar onderwijsinnovaties op het gebied van Wetenschap & Techniek. Contact: m.a.j.van.tetering@vu.nl

 

 

Terug naar symposium informatie